منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

نسبتی است برای تفسیر رابطه  بین بدهی های بلند مدت(بیش از یک سال) و ارزش ویژه شرکت

فرمول: ارزش ویژه/بدهی های بلند مدت= نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه

بالا بودن این نسبت به معنای این است که شرکت بخشی از سرمایه خود را از طریق وام ها و تسهیلات بلند مدت تأمین می کند که این اتفاق در زمان تورم برای شرکت مفید است منتها باید به نقدینگی شرکت و روند سودسازی شرکت نیز توجه داشته باشیم؛ چرا که روند سازنده شرکت و عملیات سودآور آن، میتواند این تسهیلات را به سود برساند.