منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

این نسبت ارتباط بین بدهی های جاری و ارزش ویژه شرکت را تفسیر می کند.

فرمول:        ارزش ویژه/بدهی جاری=نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه 

اگر این نسبت بالا باشد یا روند صعودی داشته باشد نشان دهنده این است که مدیر شرکت ساختار مالی خود را براساس بدهی های جاری یا کوتاه مدت بنا کرده است.

اگر این نسبت بالا باشد می‌تواند میزان نقدینگی شرکت را کاهش دهد، چرا که نقدینگی حاصل از دارایی های جاری صرف بازپرداخت تعهدات شرکت می‌شود و از طرفی چون نقدینگی در شرکت کاهش می یابد، گردش دارایی نیز در شرکت کاهش می‌یابد.