منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نسبت حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌های ثابت

نسبت حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌های ثابت، میزان نقش سهامداران را در تأمین مالی برای خرید دارایی‌های ثابت نشان می‌دهد.

فرمول: دارایی های ثابت/ حقوق صاحبان سهام = نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها

این نسبت صرفا مشخص می کند که چه میزان از دارایی های شرکت از طریق سهام داران تهیه شده است.