منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها

این نسبت قدرت صاحبان سهام را در مقایسه با بستانکاران، نشان می دهد و وزن حقوق صاحبان سهام را به بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت را نشان می دهد.

فرمول:  کل بدهی/حقوق صاحبان سهام = نسبت حقوق صاحبان سهام

هرچه این نسبت صعودی باشد یعنی حقوق سهامداران در شرکت بیشتر از اعتباردهندگان است و این امر باعث می گردد که شرکت نیاز کمتری به تسهیلات خارجی باشد.