منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نسبت کل بدهی ها به ارزش ویژه

بیان کننده رابطه بین بستانکاران و سهام داران شرکت و قدرت آن ها را در مقایسه با صاحبان سهام نسان می دهد.

فرمول: ارزش ویژه/ کل بدهی= نسبت کل بدهی ها به ارزش ویژه

هرچه این نسبت بالا تر باشد، قدرت بستانکاران در شرکت بیشتر است و عملا شرکت تامین مالی خارجی زیادی دارد و از طرفی هرچه این میزان پایین تر باشد تاثیرات صاحبان سهام در شرکت بیشتر است و کنترل شرکت به دست صاحبان سهام است.